free responsive web templates

1. Algemeen

1.1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Binnova gedane overeenkomsten en aanbiedingen.
1.2.  De voorwaarden gesteld in de Nederlandse taal zullen voorrang hebben op eventuele vertalingen.
1.3.  De opdrachtgever erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan           van zijn eigen voorwaarden. 

2. Aanbiedingen en prijzen

2.1.   Alle prijzen en beschrijvingen van goederen en software zijn zonder verbintenis. Prijswijzigingen komen ten laste van              de koper, inbegrepen deze veroorzaakt door lasten, koerswijzigingen, taksen, enz.
2.2.  Leveringstermijnen gelden slechts als richtlijn en zijn niet bindend. 

3. Licenties en waarborg

3.1.   Voor gebruik van software gelden de licentievoorwaarden zoals die door de software producent worden bepaald in de              bijgevoegde licentie overeenkomst.
3.2.  Voor het al dan niet functioneren van software is Binnova niet verantwoordelijk. Klachten in dat verband dienen door de          uitgever of licentieverschaffer te worden behandeld. 

4. Betalingsvoorwaarden

4.1.   Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen betaalbaar binnen de acht dagen na ontvangst ervan. Binnova behoudt zich in            alle omstandigheden het recht voor om voor alle facturen contante betaling te verzoeken.
4.2.  Elke betaling wordt door ons steeds toegewezen aan de oudste openstaande factuur.
4.3.  Indien de vordering niet contant of volgens overeenkomst betaald wordt, is Binnova gerechtigd de vordering te                          verhogen met een rente van 12% per jaar, of de wettelijke rente indien zij hoger is vanaf factuurdatum of de                                overeengekomen vervaldatum. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding ten beloop van 15% van het                                  factuurbedrag  vorderbaar met een minimum van 150,00€. 

5. Klachten

5.1.   Eventuele klachten op diensten, goederen of facturen dienen binnen acht dagen na respectievelijke uitvoering en                    ontvangst gemeld te worden via een schrijven waarin een nauwkeurige opgave van de feiten gegeven wordt.
5.2.  Het recht van klacht vervalt indien de hierboven vermelde termijn overschreden is.
5.3.  Klachten geven de afnemer nimmer het recht zijn verplichtingen op te schorten of niet na te komen. 

6. Geschillen

6.1.   De contractuele relaties tussen opdrachtgever/koper en Binnova zijn onderworpen aan het Belgische recht. De                          rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.